Hans Janssen Broekmans Advocatuur

Vacature Penningmeester

Functieomschrijving Penningmeester

De penningmeester is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. De penningmeester handelt binnen de kaders zoals gesteld door de algemene ledenvergadering, de statuten van BEVO, de reglementen van de KNVB, het verenigingsbeleid en de jaarbegroting. De penningmeester is het "financiële geweten" van de vereniging.

Wat houdt deze functie zoal in?

- Met de overige bestuursleden medeverantwoordelijk voor het totale beleid van de vereniging;

- Is belast met de financiële administratie en het beheer van de verenigingsgelden;

- Stelt in overleg met het bestuur een begroting samen voor komend boekjaar, die ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd;

- Rapporteert maandelijks tijdens de bestuursvergadering de stand van de financiële situatie aan het bestuur;

- Brengt, na afstemming binnen het bestuur, op de algemene ledenvergadering verslag uit over het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor de komende periode;

- Zorgt ervoor, in overleg met zijn/haar medebestuursleden, dat de eigendommen en de aansprakelijkheden van de vereniging en haar (bestuurs-)leden verzekerd zijn;

- Onderhoud contact met commissies binnen de vereniging, met name met de kantine- en de sponsorcommissie.

Verantwoordelijk voor de financiën

De penningmeester:

- streeft naar een financieel gezonde situatie voor de vereniging en haar leden;

- is binnen de geldende kaders verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer, het genereren van inkomsten, de inning van contributies en voor controle en betaling van de facturen;

- stelt jaarlijks een overzicht van lasten en baten samen en overlegt deze tijdig met alle daarbij behorende boeken en bescheiden aan de kascommissie ter controle;

- handelt of laat na in het belang van en ten voordele van de continuïteit van de vereniging.

Competenties voor deze taak

- Heeft kennis van het voeren van een administratie;

- Heeft goede contactuele en communicatieve eigenschappen;

- Weet wat er speelt, is besluitvaardig, coördineert en werkt secuur.   
 

Bijgewerkt op: 09-07-2017

« Terug